Obchodní podmínky OnlineObrazy.eu

 Výklad pojmů:

    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

OnlineObrazy.eu provozuje:

TREFA, IČ: 03150674  se sídlem: 539 41 Kameničky 125, Česká republika,  zapsané u KS Hradec Králové, oddíl C33801

kontaktní údaje:

email info@onlineObrazy.eu

telefon 728219767

(dále jen „provozovatel“)

 

    Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti provozovatele a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „Uživatel“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webových stránkách dostupných na internetových adrese OnlineObrazy.eu (dále jen „OnlineObrazy “).

    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Kupní smlouva:

Kupní smlouva uzavřená mezi Provozovatelem, jako prodávajícím, a Kupujícím, která se uzavírá okamžikem koupi předmětu na OnlineObrazy.  Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

Vlastník:

Fyzická nebo právnická osoba (dále jen "Vlastník"), které se Provozovatel zavázal obstarat prodej předmětu, který je za tímto účelem Provozovatelem nabízen na Onlineobrazy.

Uživatel:

Fyzická nebo právnická osoba, která využívá služby OnlineObrazy.eu.

Kupující:

Fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s Provozovatelem v elektronické podobě Smlouvu o užívání OnlineObrazy.

Provozovatel zprostředkovává prodej předmětů, kdy je výše ceny stanovena v souladu s požadavky  Vlastníka předmětu, který předmět nabídl k prodeji na OnlineObrazy.

Provozovatel nenabízí na OnlineObrazy své vlastní zboží, ale na základě komisionářské smlouvy s Vlastníkem je oprávněn předměty nabízet na OnlineObrazy a prodávat svým jménem. Provozovatel tak nabízí  na OnlineObrazy předměty k prodeji a s Vlastníky těchto předmětů Provozovatel uzavřel komisionářskou smlouvu.  Provozovatel není vlastníkem předmětů nabízených k prodeji.

Uzavření kupní smlouvy

    Kupní smlouva je uzavřena elektronickou cestou na OnlineObrazy přijetím objednávky Provozovatelem. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu Kupujícího.

    Všechny objednávky přijaté provozovatelem jsou závazné a nelze . Kupující nemůže zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky provozovatelem.

Platební podmínky a dodání zboží

    Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky provozovatelem. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

    Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

     Kupující doručuje provozovateli korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Provozovatel doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

Závěrečná ustanovení

    Veškerá ujednání mezi provozovatelem a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

    Provozovatel není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

    Všechna práva k webovým stránkám provozovatele, zejména autorská práva k obsahu, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží provozovateli. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

    Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Platnost podmínek od  2.května 2018